Rechtbankzaken

De rechtbank gelast in geschillen aangaande letsel, arbeidsongeschikheids-verzekeringen of beroepszaken in de Sociale Verzekeringssector in de loop van de procedure een deskundigenonderzoek door een van onze arbeidsdeskundigen.

In het merendeel van deze rechtbankzaken zal ook de medische situatie in kaart gebracht dienen te worden. Meestal benoemt de rechtbank een medisch expert. Daar waar de medische rapportages nog ‘vertaald’ dienen te worden naar een belastbaarheidspatroon voor de arbeidsdeskundige – deze is immers geen medicus en mag derhalve geen interpretatie geven van de medische stukken – wordt in overleg met partijen gekozen voor een in te schakelen medisch adviseur.

Onze werkwijze

In veel van deze rechtbankzaken geldt de procedure van hoor en wederhoor; in de praktijk komt dat erop neer dat de rapportages van de medisch adviseur en de arbeidsdeskundige in eerste instantie in concept worden vervaardigd en aan partijen worden toegezonden teneinde hen in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen. Als partijen hun reactie op het concept hebben gegeven, worden deze reacties van een beantwoording voorzien. Pas daarna wordt ofwel het belastbaarheidspatroon als definitief gezien ofwel het rapport in definitieve vorm aan de rechtbank gezonden.

Vraagstelling

Hieronder treft u een voorbeeld aan van een vraagstelling uit een gerechtelijke procedure:

Instellen van een arbeidsdeskundig onderzoek met aandacht voor het volgende.

  1. Wat zou naar uw inschatting het carrièreverloop van mevrouw XXX -hierna aan te duiden als betrokkene- zijn geweest indien het ongeval d.d. XXXX haar niet zou zijn overkomen? Wilt u bij de beantwoording van deze vraag ook de te verwachten arbeidsduur per week aangeven en de periode(en) waarover betrokkene in dat geval vermoedelijk op de arbeidsmarkt werkzaam zou zijn geweest?
  2. Kunt u aangeven wat -uitgaande van uw antwoord op vraag 1- het reële verdienvermogen, zowel bruto als netto, van de door betrokkene te verrichten arbeid zou zijn geweest, zonder het ongeval, rekening houdend met de door betrokkene genoten opleiding en het arbeidsverleden?
  3. Zijn er, rekening houdend met het door betrokkene overkomen ongeval en gelet op de genoten opleiding en op de beperkingen, zoals die blijken uit het rapport van de verzekeringsgeneeskundige, passende arbeidsmogelijkheden voor betrokkene te duiden? Zo ja, welke en voor hoeveel uur per week? Zo nee, waarom niet?
  4. In het geval u vraag 3 bevestigend beantwoordt: wat is het reële verdienvermogen, zowel bruto als netto, van de door u bij dat antwoord aangegeven arbeid?
  5. In het geval u vraag 3 ontkennend beantwoordt: ziet u, rekening houdend met de beperkingen van betrokkene, zoals die blijken uit het rapport van de verzekeringsgeneeskundige, en de door betrokkene genoten opleiding, mogelijkheden tot (verdere) omscholing? Zo ja, welke opleiding(en) kom(t)(en) daarvoor in aanmerking, wat is de duur en wat zijn de kosten van die opleiding(en)?
  6. Indien vraag 5 aan de orde is en door u in bevestigende zin is beantwoord, wat zou haar te verwachten verdienvermogen, zowel bruto als netto, zijn na voltooiing van de door u in dat antwoord genoemde nadere omscholing en aan welk carrièreverloop zou dan volgens u gedacht kunnen worden?
  7. Zijn er werk- en ADL-voorzieningen te treffen die het verdienvermogen , al dan niet na omscholing als hiervoor onder 5 bedoeld, kunnen verhogen? Zo ja, welke voorzieningen zijn dat en wat zijn de kosten daarvan, voor zover niet vallend onder de AWBZ, Wmo, UWV en dergelijke?

 

Heling & Partners kan vanuit haar onafhankelijke positie in rechtbankzaken waarin een arbeidsdeskundige inbreng is gewenst duidelijkheid geven en bijdragen aan de oplossing van het geschil.


Login