Op donderdag 16 november jl. heeft de heer mr. Tjibbe Joustra, voorzitter van De Letselschade Raad, tijdens het jaarlijks congres van De Letselschade Raad het eerste exemplaar van de ‘Handreiking Zorgschade’ uitgereikt aan mevrouw mr. G.M. ter Huurne, directeur Wetgeving en Juridische zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Handreiking Zorgschade geeft een beschrijving van de processtappen die gezet kunnen of moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken. De Handreiking is van toepassing op letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag en ontstaan als resultaat van de consultaties omtrent het Consultatievoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade uit 2014. Met dit voorstel beoogde de wetgever de zorgvrager – het slachtoffer of de patiënt met een zorgbehoefte – nog meer de regie te geven over de organisatie van de verzorging die hij als gevolg van het ongeval of incident nodig heeft.

De doelstelling van de Handreiking is tweeledig: ten eerste biedt deze een beoordelingskader dat van nut kan zijn bij het vaststellen van de noodzakelijke zorgbehoefte en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ten tweede geeft de Handreiking concrete handvatten voor een meer inzichtelijke schadevaststelling en -begroting bij zorgsituaties waarin sprake is van een bovennormale zorgvraag, die niet volledig vanuit reguliere private en publieke middelen gefinancierd kan worden.

De letselschadebranche heeft aangeboden om gezamenlijk tot een regeling te komen die recht doet aan de uitgangspunten en doelstellingen van dit voorstel, waarin vooral aandacht wordt besteed aan de positie van de zorgvrager. In werkgroepen, georganiseerd door De Letselschade Raad, heeft de letselschadebranche de bestaande problematiek onderzocht. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in deze – binnen twee jaar opgeleverde – Handreiking, waarmee de letselschadebranche heeft bijgedragen aan het voorkomen van een langdurig wetgevingstraject over dit onderwerp. Onze collega en arbeidsdeskundige Erwin Audenaerde was zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van de Handreiking.

171116-Raadsdag-Wilmar-030

171116-Raadsdag-Wilmar-025

171116-Raadsdag-Wilmar-052

Klik hier voor het document van de Handreiking Zorgschade.