Gerechtelijk deskundig advies

Heling & Partners heeft een aantal gerechtelijk deskundigen

Onze arbeidsdeskundigen Peter Hulsen en Rob de Vree zijn tevens gerechtelijk deskundigen. Zij beschikken over specifieke kennis over de wettelijke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de deskundige die in rechte optreedt. Zij worden regelmatig door rechtbanken ingeschakeld om een deskundigenbericht op hun vakgebied uit te brengen in het kader van de rechtspleging.

Zij hebben inzicht in de procesgang bij geschillen in rechte, maar verstaan ook de taal van de rechterlijke macht. Daardoor kunnen zij op passende wijze met justitie communiceren. Zij kennen het onderscheid in de verschillende rechtssystemen (burgerlijk procesrecht, straf- en bestuursprocesrecht). Onze gerechtelijk deskundigen kunnen bij het optreden in rechte binnen juridische kaders denken en stellen vanuit die invalshoek hun deskundigenbericht op.

Peter en Rob zijn ingeschreven in het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen, de LRGD

Om hun kennis actueel te houden en voor de inschrijving in het Landelijk Register volgen zij jaarlijks scholing.