Re-integratie en analyse bij letselschade

Wij onderscheiden bij letselschade analyse-opdrachten en re-integratie-opdrachten

Na ontvangst van de opdracht neemt onze behandelend deskundige contact op met de betrokken partijen en met de persoon in kwestie. Aansluitend stelt onze deskundige een gedegen onderzoek in, afhankelijk van de opdracht en vraagstelling vanuit partijen. In een duidelijk rapport wordt een goed onderbouwd advies gegeven en een heldere visie neergelegd. De basis hiervoor zijn:

 • belastbaarheid van de cliënt
 • arbeidsdeskundige onderzoeksgegevens
 • benodigde ingewonnen overige informatie
 • deskundigheid van onze behandelaar.

Arbeidsdeskundig advies bij personenschade kan bestaan uit: het analyseren van de re-integratiemogelijkheden van een slachtoffer van letsel, zowel in werk als opleiding. Na een uitgebreide intake geeft de arbeidsdeskundige een indruk van de haalbaarheid van een re-integratietraject en stelt een plan van aanpak op om de re-integratie tot een succes te kunnen maken. Verder kunnen wij een beeld opstellen van een hypothetisch carrièreverloop met en zonder ongeval en het verlies aan verdienvermogen bepalen. Dit alles gebeurt aan de hand van een door partijen geaccepteerd belastbaarheidspatroon. Ook kunnen wij de behoefte aan hulp in huishoudelijke arbeid en zelfwerkzaamheid in onder meer woning- en tuinonderhoud van het slachtoffer in kaart brengen. Verder schetsen wij een beeld van de mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid en mogelijke verdiensten. Wij analyseren de werkzaamheden in het eigen bedrijf of beroep en stellen een taak-/urenanalyse op.

 

Bij re-integratieopdrachten gaat het om:

 • het begeleiden naar betaalde arbeid van de cliënt, binnen of buiten de organisatie waar hij/zij voorafgaand aan het letsel werkzaam was (interne of externe re-integratie)
 • het treffen van maatregelen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, bijvoorbeeld scholing, training, werkaanpassing, voorzieningen en dergelijke
 • het inventariseren en realiseren van subsidiemogelijkheden bij re-integratie
 • het adviseren van betrokken partijen omtrent de effecten van sociale wetgeving (bijvoorbeeld Wet WIA)
 • het geven van advies en het treffen van maatregelen op personeels- en arbeidsrechtelijk gebied.

 

Bij analyse-opdrachten betreft het onder andere:
 • het bepalen van de mate van arbeids(on)geschiktheid
 • het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen, dit kan inclusief huishoudelijke arbeid en/of doe-het-zelfactiviteiten zijn
 • het schatten van bedrijfsschade wegens arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers
 • het beoordelen van resterende arbeids- en verdienmogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • het beoordelen van inkomensderving als gevolg van ziekte en/of gebrek.